วันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2561
หน้าแรก > ข่าววันนี้ บันเทิง ดารา ภาพน่ารักๆ รูปสวย เพลง > เปิดภาพน่ารักๆโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ล่าสุดวันที่ 3 ยอดบริจาคกว่า 62 ล้านบาท

เปิดภาพน่ารักๆโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ล่าสุดวันที่ 3 ยอดบริจาคกว่า 62 ล้านบาท

หมวดหมู่ : ข่าววันนี้, บันเทิง ดารา, ภาพน่ารักๆ, รูปสวย, เพลง 3 พฤศจิกายน 2017 เปิดอ่าน 525 ครั้ง

เปิดภาพน่ารักๆโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ล่าสุดวันที่ 3 ยอดบริจาคกว่า 62 ล้านบาท

ย่างก้าวเข้าสู่วันที่ 3 รวมระยะทางคร่าวๆ 100 กิโลเมตร และมียอดบริจาคกว่า 62 ล้านบาทแล้ว วันนี้ทีมงานเก็บภาพน่ารักๆจากแหล่งสื่อโลกออนไลน์ต่างๆที่มีการแชร์ความน่ารักของพี่ ตูน บอดี้สแลม และ  ก้อย รัชวินทร์ ที่มีต่อประชาที่มาคอยให้กำลังใจริมถนน อ.เบตง จ.ยะลา ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล คือ 1.โรงพยาบาลยะลา  2.โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 3.โรงพยาบาลราชบรุี  4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ าเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบรุี  5.โรงพยาบาลศนูย์สระบรุี  6.โรงพยาบาลขอนแก่น  7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร จ.ปราจีนบรุี  8.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่  9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์
10.โรงพยาบาลนา่น (ไมใ่ช่โรงพยาบาลศนูย์แตอ่ยใู่นพนื้ที่พิเศษหา่งไกลจากตวัเมือง)  11.โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า เป็นต้น

Loading…

kaokonlakao1

โดยมีที่มาของโครงการคือ ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งทำการระดมทุนด้วยการ วิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนฮิตเป็นกระแสไปทั่วประเทศ
แต่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ รพ.บางสะพาน เพียงแห่งเดียว ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความความต้องการที่มากขึ้นทในทุกๆวัน เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงส่งกันมาถึงตูน บอดี้สแลม และทีมงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างไม่ขาดสาย
“ก้าวครั้งใหม่” จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับระยะทางที่ยาวขึ้น นานขึ้น และจำนวนโรงพยาบาลที่จะทำการบริจาคมากขึ้น ในชื่อโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร

ช่องทางในการบริจาค
1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว)
เลขที่บัญชี 111-393- 5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099(ทุกเครือข่าย )
หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน
3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261
4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP
และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ
5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com
6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว”
7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา
8. www.ruckdee.com :
สำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ขอขอบคุณคนไทยใจดีทุกคนที่เห็นด้วยและมาช่วยกัน “ก้าว” ครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook “ก้าว”
www.kaokonlakao.com

#ก้าวคนละก้าว
#ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาล
#ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน

ภาพข่าว : rachwinwong

เรียบเรียงข่าว : SIAMYIM.COM

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ ข่าววันนี้

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook